Close

Egeninkasso

Egeninkasso

Inndrivelse ved egeninkasso
Det er ingen grunn til at du skal benytte deg av et inkassobyrå når du skal inndrive fordringer. Det er faktisk bare et fordyrende ledd for begge parter. Det tar også lengre tid å inndrive et krav via et inkassobyrå, samt at det er bare i ca 20% av tilfellene kravene blir inndrevet på denne måten. I 2006 åpnet lovverket for at du kan drive egeninkasso. Og det har vist seg at egeninkasso gir mye bedre resultater enn hva inkassobyråene klarer å oppnå. Faktisk så blir over 80% av inndrivelsessakene som blir gjort gjennom egeninkasso løst, og det også på mye kortere tid enn ved bruk at et inkassobyrå.

Inkassobyråene har ingen mulighet for å tvangsinndrive penger fra hverken privatpersoner eller bedrifter. Dette kan kun gjennomføres av myndighetene etter et du selv her engasjert dem. Derfor blir egentlig bare en behandling via et inkassoselskap et fordyrende og tidsforlengende ledd.
Så hvorfor ikke gjøre dette selv? Spesielt for mindre bedrifter vil dette være interessant siden behandlingstiden er kort og resultatene gode. Det er ikke vanskelig og som sagt er det mye større sjanse for at du får drevet inn kravet ved hjelp av å kjøre saken selv ved bruk av egeninkasso. Her skal vi gi deg oppskriften på hvordan det gjøres både mot både privatpersoner og mot bedrifter. I begge tilfeller kan man velge å sende ut en purring i tillegg til inkassovarselet. Da dette er frivillig har vi valgt å droppe det for å spare deg for tid og ekstra arbeid.  Vi har i hvert punkt linket til dokumentet du trenger å fylle ut. Dette tilfredsstiller lovens krav når du skal drive egeninkasso. Det er også egne satser* for de forskjellige kravutsendelsene.

 

Egeninkasso mot privatpersoner:

 1. Faktura. Send alltid ut en faktura med forfallsdato.
 2. Inkassovarsel. 14 dager etter at forfallsfristen har utløpt sender du ut et inkassovarsel**. Dette må tydelig merkes med at det er et inkassovarsel og ha en minimum betalingsfrist på 14 dager. Det må også fremgå beløpets størrelse og hva kravet gjelder.
 3. Betalingsoppfordring. 28 dager etter hovedkravets forfallsdato kan du sende ut en betalingsoppfordring*** hvor du opplyser om at saken vil bli oversendt namsmannen hvis ikke betaling finner sted innen 14 dager.
 4. Begjæring om utlegg. Hvis ikke kravet er betalt innen fristen kan du sende inn en begjæring til namsmannen som da vil foreta en utleggsforretning hvor han vil ilegge trekk i lønn, stønad eller andre verdier.
Egeninkasso mot bedrifter/næringsdrivende:

 1. Faktura. Vanlig faktura sendes ut med forfallsdato påført.
 2. Betalingsoppfordring/inkassovarsel. 28 dager etter hovedkravets forfallsdato kan det sendes ut en betalingsoppfordring***. Her opplyses at hvis kravet ikke innfris innen fristen vil saken bli oversendt namsmannen for utleggsforretning eller til lensmannen for konkursvarsel**.
 3. Konkursvarsel/Begjæring om utleggsforretning. Hvis kravet ikke innfris innen fristen kan du enten sende et konkursvarsel til det lokale lensmannskontoret eller stevnevitne. Da vil denne dra ut og forkynne kravet for skyldneren. Dette blir så sendt tilbake til fordringshaver. Ønsker du å sende begjæring om direkte utlegg så sendes dette til namsmannen. Denne vil da fore ta utleggsforretning og beslaglegge penger eller andre verdier for å gjøre opp kravet.
 4. Konkursbegjæring. 14 dager etter at du har sendt ut konkursvarsel vil du kunne sende en konkursbegjæring til tingretten. Men vær oppmerksom på at da vil du måtte forskuddsbetale et depositum for å sikre at det er dekning til konkursbehandlingen hvis der ikke er tilstrekkelig aktiva i konkursboet.

Hele prosessen med egeninkasso kan kanskje virke litt skremmende, men det er veldig enkelt og det koster lite. Har du gjennomført en egeninkasso eller to, så har du snart erfart at fordelene er store i forhold til å benytte et inkassobyrå. Benytter du et inkassobyrå skal de dekke sine kostnader før du får ditt krav oppgjort. Og med tanke på at et inkassobyrå har en inndrivningsprosent på rundt 20 mens egeninkasso har vel 80% så sier det seg selv hva som lønner seg.

*Her finner du en oppdaterte lister over satsene på gebyrene du kan ta.

 

**Man kan ikke drive et krav til inkasso hvis det er gitt innsigelse eller er tvist mellom kunden og leverandøren. Da må man gå veien om forliksrådet for å drive inn fordringen.

 

***En betalingsoppfordring skal inneholde følgende elementer:

 • Navnet til fordringshaver (Personen eller firmaet som har sendt fakturaen).
 • Det skal fremgå hva kravet gjelder.
 • Størrelsen på kravet samt en spesifikasjon av hovedkrav og tilleggskrav slik so renter, gebyrer og lingnende.
 • Hvis du krever forsinkelsesrente, skal det fremgå hvilken sats som brukes og fra hvilket tidspunkt man har beregnet rentene.
 • Konsekvensen av å ikke betale kravet innen fristen.
 • Hvis skyldneren er en privatperson skal det opplyses om retten til å kreve nemndsbehandling.
Følg oss på Facebook!