Close

Drift
Alle som driver eller har drevet en bedrift vet at man kommer i kontakt med en masse forskjellige skjema og avtaler. Det finnes skjemaer for rapportering av økonomi, HMS, sykefravær og mye mer. Man skal også inngå arbeidskontrakter med ansatte, og de skal kanskje også ha firmabil? Da kan det være godt å ha en samling med vanlige skjema og kontrakter som et utgangspunkt. Vi håper du kan få brukt for noen av de vi har satt opp nedenfor.

Advarsel – skriftlig Skjema for oppsett av skriftlig advarsel til ansatt (altinn.no).
Agenturavtale Skjema for avtale om agentur mellom agent og hovedmann (altinn.no).

Attest til ansatt Skjema for oppsett av attest til ansatt etter lovens minstekrav (altinn.no).

Avskjedigelse Skjema for å sette opp avskjedigelsesbrev etter arbeidsmiljølovens § 15-14 jfr. § 15-4 (altinn.no).

Avtale om tilkallingshjelp Skjema for oppsett av avtale mellom bedriften og ansatte om tilkalling ved behov for dekning av kortvarig fravær (altinn.no).

Egenmelding ved sykdom Skjema for bruk ved egenmelding av sykdom. Gjelder for egen og barn/barnepassers sykdom (altinn.no).

Firmabilavtale Som kan brukes mellom selskap og ansatte når det skal inngås avtale om firmabil (altinn.no).

Kommisjonsavtale Skjema for avtale om salg av varer i kommisjon (altinn.no).

Leieavtale Kontrakt for avtale om leie av næringseiendom mellom næringsdrivende (altinn.no).

Oppdragsavtale Skjema brukt ved inngåelse av avtale mellom parene for utførelse av oppdrag (altinn.no).

Oppsigelse – arbeidstakers forhold Skjema som brukes ved utforming av oppsigelse som skyldes forhold rundt arbeidstaker (altinn.no).

Oppsigelse – virksomhetens forhold Brukes ved utforming av oppsigelse som skyldes rundt virksomheten (altinn.no).

Oppsigelse i prøvetiden Kan som benyttes ved oppsigelse av ansatt som ikke er ferdig med prøvetiden (altinn.no).

Permitteringsvarsel Skjema som brukes når det er behov for å permittere ansatt(e) fra sine stillinger (altinn.no).
Permittering – protokoll Brukes for å protokollføre møte mellom tillitsvalgte og og bedriften når permitteringer skal gjennomføres (altinn.no).

Protokoll – generalforsamling (AS/ASA) Skjema for oppsett av protokoll i forbindelse med ordinær generalforsamling (altinn.no).

Protokoll – generalforsamling, kapitalforhøyelse (AS/ASA) Skjema som brukes når ekstraordinær generalforsamling vedtar å øke aksjekapitalen i selskapet (altinn.no).

Protokoll – styremøte (AS/ANS) Skjema for å protokollføre avholdte styremøter (altinn.no).

Sluttavtale Skjema som brukes når det skal lages sluttavtale med en ansatt (altinn.no).

Stiftelsesdokument – forening Brukes for å lage stiftelsesdokument og vedtekter for en forening (altinn.no).

Stiftelsesdokument (SA) Skjema for utforming av stiftelsesdokument og vedtekter for samvirkeforetak (altinn.no).

Stillingsinstruks – daglig leder Skjema som lages for å utforme stillingsinstruksen/stillingsbeskrivelsen til daglig leder (altinn.no).

Styreinstruks (AS/ASA) Skjema som brukes til å utforme styrearbeidet i selskapet (virkepluss.no).

Taushetserklæring – ansatte Skjema som brukes mellom bedrift og ansatte for erklæring av taushet rundt bedriftsintern informasjon (altinn.no).

Taushetserklæring – styremedlemmer For bruk mellom bedriften og styremedlemmer for erklæring av taushet rundt styrearbeid og bedriftsinterne forhold (altinn.no).

Følg oss på Facebook!